Drahov

Ochrana osobních údajů

 

Informační povinnost správce

Informační povinnost správce ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 124.45 kB

Vážení občané,

v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak obec Drahov zpracovává vaše osobní údaje.

1. Kdo spravuje vaše osobní údaje?

Správcem vašich osobních údajů je:
Obec Drahov
Drahov č. 15
391 81 Veselí nad Lužnicí
Zastoupená: Ing. Františkem Havlíčkem - starostou
Tel.: 724 313 622
E-mail: obec.drahov@seznam.cz
ID datové schránky: ws3am8k

2. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů obce Drahov?
Jako orgán veřejné moci, musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá chránit vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je:
Ing. Bc. Leona Bucharová, Pleše 86, 378 21 Kardašova Řečice, Tel.: 773 823 040. E-mail: info@gdprproobce.com.

3. Kdy se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů?
Na pověřence se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění vašich práv, které se týkají přímo vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce. Pověřenec vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci.
Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech.
Odpovědný za vyřízení vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

4. Z jakého důvodu zpracovává obec Drahov vaše osobní údaje?
Zpracováváme vaše osobní údaje zpravidla proto, že nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis (zejm. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů) nebo v rámci výkonu územní samosprávy či pro plnění smluvních vztahů.
Velkou část údajů o občanech obce, vlastnících nemovitosti v naší obci nebo dalších lidech zpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (například zákon o evidenci obyvatel, zákon o volbách, stavební zákon, zákon o místních poplatcích, zákon o svobodném přístupu k informacím a mnoho dalších). Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o uzavření manželství o úmrtí a další údaje, zejména ze žádostí a
dalších podání. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, příp. je předáváme
v rámci plnění zákonné povinnosti státním a dalším úřadům a veřejným institucím.
Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich
zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a
odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další
podobné údaje. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je
předáváme na žádost nebo z důvodu plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu
práce ČR, zdravotním pojišťovnám.
Dále na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje
v dalších evidencích, např. pro informování občanů (kontaktní údaje jako telefon, e-mail
k urychlení kontaktu s občanem v rámci vyřizování věci – např. kontaktní formulář na
webových stránkách obce – e-mailová komunikace), pro oceňování jejich jubileí, zajištění
některých služeb (např. vyúčtování vodného a stočného), pro vypořádání veřejného
projednání územního plánu a pro další účely. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na
našem úřadě, v některých oblastech je předáváme i dalším příjemcům (např. v oblasti
územního plánu jeho pořizovateli).
V rámci ochrany informačních a komunikačních systémů obce využívá obec na základě
oprávněného zájmu obce tzv. cookies, které slouží ke správnému fungování webových stránek
obce. Jedná o tzv. technicky nezbytné cookies, která pracují pouze s anonymizovanými daty.
Tyto údaje jsou zpracovávány pouze správcem osobních údajů (obcí) a to po dobu nezbytně
nutnou.
Dále zpracováváme osobní údaje zaměstnanců v rámci testování na COVID -19, a to za
účelem předcházení dalšího šíření onemocnění COVID-19, zvýšení bezpečnosti pracovního
prostředí, prokázání plnění a kontroly plnění povinností uložených správci právními předpisy.
Zpracování osobních údajů vedených v evidenci provedených testů je plněním právní
povinnosti uložené správci dle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních
údajů. Z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví je při testování zpracovávána
zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu dle čl. 9 odst. 2 písm. i)
obecného nařízení. Právní základ zpracování osobních údajů a rozsah zpracovávaných
osobních údajů naleznete v záznamech o činnosti – Testování na covid. Zpracování osobních
údajů bude probíhat a evidence provedených testů bude vedena do zrušení mimořádného
opatření k provádění povinného testování zaměstnanců. Lhůta pro uchování osobních údajů a
evidence provedených testů nebyla v rámci mimořádného opatření stanovena, avšak
s ohledem na povinnosti, které jsou na správce kladeny právními předpisy (viz záznam o
činnosti zpracování), bude maximální doba uchování osobních údajů a evidence provedených
testů 3 roky od doby jejich pořízení. Tato lhůta se jeví jako nezbytná z důvodu nutnosti
prokázání plnění uložených povinností vůči orgánům ochrany veřejného zdraví, které jsou
nadány kontrolou plnění uloženého opatření správcem.
Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně
profilování.

5. Předáváme vaše osobní údaje jiným subjektům?
Ano, předáváme osobní údaje v případě, že nám to ukládá právní předpis nebo podmínky
dotačního řízení (např. Krajský úřad v případě vyúčtování dotací). Soukromým subjektům
předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. externí
účetní).

6. Předáváme osobní údaje do třetích zemí?
Osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii) nepředáváme.

7. Po jakou dobu budou vaše osobní údaje uloženy v našich evidencích?
Vaše osobní údaje budou v našich evidencích uloženy po dobu stanovenou vnitřními předpisy
obce (spisovým a skartačním řádem), příp. po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování.

8. Jaká máte vůči nám, jako správci mých osobních údajů, práva?
Kdykoliv od nás můžete požadovat:
a) abychom vám sdělili, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Můžete nás požádat o
přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.
Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Můžete
požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům. Pokud chcete požádat o osobní
údaje jiné osoby, musíte mít od ní plnou moc.
Žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem (včetně e-mailu), ale musíte se v ní
identifikovat a uvést na sebe kontakt. Pověřený pracovník má totiž povinnost zjistit
vaši totožnost, proto vás může vyzvat k tomu, abyste svou totožnost doložili. Vyřízení
urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím vaši totožnost, jako je
datová schránka, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání
s ověřeným podpisem, případně se na obec dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme
požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém
vám je poskytnut seznam všech osobních údajů, které o vás zpracováváme).
O přijatých opatřeních vás budeme informovat zpravidla do jednoho měsíce. V
některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.
b) abychom opravili vaše osobní údaje, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání,
pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili
(podrobněji čl. 16, 17 a 18 Nařízení GDPR).
c) v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu
nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení
GDPR), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení
GDPR), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21
Nařízení GDPR).
d) dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující
se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“). Jejich přehled najdete v Záznamech
o činnosti zveřejněných na webových stránkách Obce Drahov.
e) pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu
udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl. 9 odst. 2 písm. a Nařízení GDPR), máte
právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních
údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že
zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální. Souhlas odvoláte tak, že na
adresu: obec.drahov@seznam.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že
ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedeno na
začátku tohoto textu, anebo osobně.
f) pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem,
máte právo podat stížnost u dozorového orgánu Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je
především právě dohlížet na to, zda s vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme
vaše práva.

 

Informovaný souhlas s pořizováním fotografií 

Informovaný souhlas s pořizováním fotografií ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 128.93 kB

Obec Drahov, Drahov č. 15, 391 81 Veselí nad Lužnicí, IČO 00512583 (dále jen „obec Drahov“)
informuje účastníky obecních akcí o tom, že:
1.
a)
běžně pořizuje ilustrativní fotografie/video/audiozáznam z obecních akcí, ze kterých není možné určit totožnost účastníka, například celkové fotografie a záběry z akce, kde nejsou účastníci zobrazeny s podrobným portrétem a/nebo se neuvádí více, než křestní jméno, v těchto případech nejde o zachycení podoby ve smyslu § 84 zákona č. 89/21012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
b)
v případech, kdy je to pro prezentaci obce vhodné, pořizuje uvedené fotografie/video/audiozáznam tak, že lze určit totožnost účastníka, zejména uvedením jména a příjmení a/nebo podrobného portrétu, kdy jde o zachycení podoby a její rozšiřování ve smyslu § 84 a 85 občanského zákoníku, vyžadující svolení,
c)
fotografie/video/audiozáznam pořizuje a používá k veřejné prezentaci činnosti obce Drahov formou zveřejnění vhodnými prostředky, zejména v rámci souborných prezentací – na webových stránkách, v obecní kronice apod.,
d)
fotografie/video/audiozáznam používá k veřejné prezentaci po dobu pěti let a zpracovávané osobní údaje likviduje nejdéle do jednoho roku od ukončení prezentace,
e)
omezený rozsah fotografie/videa/audiozáznam může použít na základě zákona či oprávněného zájmu také pro vnitřní účely (evidence a bezpečnost, dokumentace akcí pro vykazování dotací nebo historie obce), v těchto případech není třeba udělovat svolení a souhlas,
f)
neudělení či odvolání svolení a souhlasu nemá za následek jakékoliv znevýhodnění či poškození účastníka akce a jeho práv ze strany obce.
2.
V případech zvláštních akcí pořádaných obcí Drahov, kdy je to vhodné, připojujeme k takto zachycené podobě účastníka ke jménu a příjmení další údaje - například o účasti na akci konkrétního data apod. Pak již jde o zpracování osobních údajů a pořízení a zveřejnění vyžaduje souhlas (ve smyslu čl. 4 bod 2 a 11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení GDPR“).
3.
Podáním výše uvedené informace splnila obec Drahov podmínku pro vyjádření tzv. konkludentního souhlasu s pořizováním fotografií/videí/audiozáznamů na akcích pořádaných obcí Drahov a jejich zveřejňováním ve výše uvedeném rozsahu.
__________________________________________________________________________________
Informace dle čl. 13 nařízení GDPR:
Správcem vašich osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu bude Obec Drahov, Drahov č. 15, 391 81 Veselí nad Lužnicí, IČO 00512583, Tel.: 724 313 622, E-mail: obec.drahov@seznam.cz, ID datové schránky: ws3am8k.
Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je: Ing. Bc. Leona Bucharová, Pleše 86, 378 21 Kardašova Řečice, e-mail: info@gdprproobce.com, tel.: 773 823 040.
Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemích.
Při splnění požadavků dle čl. 15 až 18 nařízení GDPR máte právo na přístup, opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů týkajících se Vašich osobních údajů nebo údajů Vašeho dítěte a dále právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby nebo osoby Vašeho dítěte.
Toto poskytnuté svolení a souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů můžete kdykoliv odvolat (a to e-mailem, telefonicky či dopisem předaným či zaslaným obci) a my Vaše fotografie, audio či videozáznamy a jiné poskytnuté údaje na základě tohoto souhlasu smažeme, pokud to bude možné a výmaz nebude v rozporu
s našimi jinými povinnostmi či oprávněnými zájmy. Odvoláním svolení a souhlasu není dotčena zákonnost použití osobních údajů do doby tohoto odvolání. Neudělení či odvolání souhlasu nemá za následek jakékoliv znevýhodnění či poškození účastníka a jeho práv ze strany obce.
Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů nebo údajů Vašeho dítěte je prováděno v rozporu s nařízením GDPR, máte právo podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Více informací o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách obce Drahov.

 

Záznamy o činnosti

Záznamy o činnosti ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 732.05 kB

 

Dokument k DPIA

Dokument k DPIA ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 452.84 kB

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:124
TÝDEN:537
CELKEM:943158

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání