Drahov

USNESENÍ VLÁDY

USNESENÍ VLÁDY 122 až 128

122
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. března 2020 č. 274
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona
Vláda s účinností ode dne 24. března 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu
I. ukládá územním samosprávným celkům z důvodu omezení svobody pohybu na území České republiky
konat zasedání zastupitelstev, pouze pokud je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením
nouzového stavu nebo ke schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění
bezprostředně hrozícím škodám (např. nezbytná rozpočtová opatření, změny pravidel rozpočtového
provizoria, zajištění pomoci obyvatelstvu, nezbytná volba orgánů územních samosprávných celků),
a to prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva
v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti; účast veřejnosti spočívající v její osobní přítomnosti je tímto
vyloučena;
II. doporučuje územním samosprávným celkům, aby průběh zasedání zastupitelstev konaných podle bodu
I. tohoto usnesení nejvyšší možnou měrou zpřístupnily veřejnosti pomocí prostředků komunikace na
dálku, a to přinejmenším pořízením a zveřejněním zvukového záznamu.
Provedou:
1. místopředseda vlády a ministr vnitra,
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři,
starostové
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
 
123
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. března 2020 č. 275
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) krizového
zákona
Vláda s účinností ode dne 24. března 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu
stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle § 18a odst. 3
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších
předpisů.
Provede:
1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
 
124
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. března 2020 č. 276
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) a ustanovení
§ 6 odst. 2 písm. e) krizového zákona
Vláda
nařizuje, že zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let stanovené v bodě I. usnesení vlády ze dne
15. března 2020 č. 219, vyhlášeném pod č. 89/2020 Sb., se vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou
zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů
k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
 
125
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. března 2020 č. 278
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. c)
krizového zákona.
Vláda s účinností ode dne 24. března 2020
I. zakazuje všem zaměstnancům, kteří vykonávají zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb.,
o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/
/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, čerpání dovolené po dobu
nouzového stavu, s výjimkou osob, kterým byla nařízena karanténa.
II. ruší usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 216.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
 
126
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. března 2020 č. 279
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.
Vláda
I. bere na vědomí
1. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-1, kterým
bylo prodlouženo omezení volného pohybu osob až na výjimky a kterým bylo nařízeno omezení
pohybu na veřejně dostupných místech a omezení kontaktů, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00
hod.;
2. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-3, kterým
bylo prodlouženo nařízení omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na
dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.;
II. doporučuje
1. zaměstnavatelům
a) využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě
bydliště,
b) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní
smlouvě,
c) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
2. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
3. osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,
4. provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven
a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:
a) vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,
b) zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);
III. zrušuje s účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod.
– usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215, vyhlášené pod č. 85/2020 Sb.;
– usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 217, vyhlášené pod č. 87/2020 Sb.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
 
127
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. března 2020 č. 280
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.
Vláda
I. bere na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR
12746/2020-1, kterým byl prodloužen zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb a některých
dalších činností až na výjimky, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.;
II. nařizuje, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020
1. lze u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit
čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze 1 tohoto opatření:
a) zdravotní průkaz podle § 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
b) posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů,
2. není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky
č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních
službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších
předpisů,
3. platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu vydaných do dne vyhlášení tohoto opatření
osobám v pracovněprávním vztahu k zaměstnavatelům, kteří poskytují služby na základě dohody dle
§ 308 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nebo na základě jiné smlouvy, se prodlužuje
na dobu do 60 dnů po skončení nouzového stavu, za předpokladu, že jsou ke dni vyhlášení
tohoto opatření platné,
4. se nemusí u zabalených potravin dodržovat další požadavky pro uvádění na trh stanovené prováděcím
právním předpisem;
III. zakazuje s účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 platnost nařízení,
kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za
cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy;
IV. zrušuje s účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod.
– usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211, vyhlášené pod č. 82/2020 Sb.;
– usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášené pod č. 84/2020 Sb.;
Částka 45 Sbírka zákonů č. 127 / 2020 Strana 1047
– usnesení vlády ze dne 16. března 2020 č. 238, vyhlášené pod č. 96/2020 Sb.;
– usnesení vlády ze dne 16. března 2020 č. 241, vyhlášené pod č. 99/2020 Sb.;
– usnesení vlády ze dne 19. března 2020 č. 264, vyhlášené pod č. 110/2020 Sb.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
 
128
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. března 2020 č. 281
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.
Vláda
I. stanoví, že výjimka z usnesení vlády č. 198 z 12. března 2020 a č. 203 z 12. března 2020 pro přeshraniční
pracovníky na hranicích s Rakouskou republikou a Spolkovou republikou Německo se týká pouze osob,
které vycestují na dobu delší než 21 kalendářních dní;
II. nařizuje s účinností od 26. března, 00:00 hodin
1. všem osobám uvedeným v bodě I. tohoto usnesení, aby bezprostředně po návratu do České republiky
oznámili tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu
poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti
a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné
praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost,
2. všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství
pro děti a dorost, aby u osob uvedených v bodě 1 rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona
č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Datum vložení: 24. 3. 2020 16:50
Datum poslední aktualizace: 24. 3. 2020 16:52
Autor: Jan Nohava

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:54
TÝDEN:287
CELKEM:922849

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání